Política de privacitat i de protecció de dades

En aplicació del que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 i en la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals. La Política de Privacitat s'ha d'incloure de manera obligatòria en una pàgina web quan aquesta reculla alguna dada personal de l'usuari.

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

COOPERARIVA AGRÍCOLA DE BÉTERA, COOP. V., informa els usuaris de la seua pàgina web https://www.coabe.es  a través d'aquesta Política de Privacitat sobre el tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris que puguen ser recaptats mitjançant la seua navegació o contractació de serveis que realitzen en aquest portal. L'ús d'aquesta web per part de l'usuari comporta l'acceptació per la seua part d'aquesta Política de Privacitat.

COOPERARIVA AGRÍCOLA DE BÉTERA, COOP. V., adopta les mesures necessàries per a garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquests, i en allò no previst per aquest per la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Mitjançant els formularis de registre del present lloc web o l'enviament de correu electrònic es recullen i tracten dades personals de cada usuari, el tractament dels quals es regeix per la present Política de Privacitat. Aquestes dades són necessàries per a la gestió i manteniment d'alguns dels serveis prestats per COOPERARIVA AGRÍCOLA DE BÉTERA, COOP. V.

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

El responsable del tractament de les dades personals que l'usuari facilite en accedir i utilitzar el lloc web, és, en qualitat de propietari, COOPERARIVA AGRÍCOLA DE BÉTERA, COOP. V., amb CIF F46108882, domicili social en C/ Trinquet, 4 - 46117 Bétera (València) | telèfon +34 611 162 792 | correu electrònic info@coabe.es

COOPERARIVA AGRÍCOLA DE BÉTERA, COOP. V., es compromet a aplicar les mesures de seguretat informàtica previstes en la normativa citada prèviament, amb l'objectiu d'impedir l'accés o ús indegut de les dades, la seua manipulació, deterioració o pèrdua.

 

DURACIÓ DE L'EMMAGATZEMATGE DE LES DADES

COOPERARIVA AGRÍCOLA DE BÉTERA, COOP. V., com a responsable del tractament, es compromet a emmagatzemar i gestionar les dades personals i informació recollida mitjançant aquesta pàgina web amb la deguda confidencialitat mentre es mantinga la relació professional sorgida i la persona interessada no sol·licite la seua supressió, i si escau, per un termini no superior a 5 anys, a comptar des de la finalització de la relació comercial establida entre l'usuari i COOPERARIVA AGRÍCOLA DE BÉTERA, COOP. V. No obstant això, el responsable del tractament podrà conservar, degudament bloquejats, les dades per a atendre possibles responsabilitats administratives o jurisdiccionals.

 

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE DADES

Les operacions, gestions i procediments tècnics, ja siguen realitzats de manera automatitzada com no automatitzada, que possibiliten la recollida, emmagatzematge, modificació, transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

En COOPERARIVA AGRÍCOLA DE BÉTERA, COOP. V., tractem les dades personals que l'usuari ens facilita a través d'https://www.coabe.es  amb la finalitat d'incloure'ls en l'agenda de contactes, gestionar la relació comercial sol·licitada i utilitzar així aquesta informació com a mitjà de contacte d'aquesta empresa. A més, el tractament d'aquestes dades recaptades també implica gestionar l'enviament de la informació que ens siga sol·licitada i poder respondre a les consultes o qüestions que l'usuari remeta a través del lloc web.

Els camps dels registres s'han d'emplenar obligatòriament perquè COOPERARIVA AGRÍCOLA DE BÉTERA, COOP. V., puga complir amb les finalitats esmentades amb anterioritat.

L'usuari consentirà mitjançant una acció afirmativa el desig de rebre comunicacions comercials i tindrà dret a oposar-se a l'enviament de comunicacions comercials en qualsevol moment mitjançant l'enviament d'un missatge de correu electrònic a l'adreça indicada supra línies.

 

LEGITIMACIÓ PER Al TRACTAMENT DE LES DADES

El tractament de les dades personals que proporciona l'usuari es realitza sobre la base de les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

La contractació de serveis de COOPERARIVA AGRÍCOLA DE BÉTERA, COOP. V., i l'execució de l'encàrrec professional sol·licitat, els termes i les condicions del qual es posaran a la disposició de l'usuari de manera prèvia a una eventual contractació. Per a poder dur a terme aquesta relació professional sol·licitada, l'interessat està obligat a facilitar les seues dades.

El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, ja que després de la lectura de la present Política de Privacitat l'usuari queda informat i, en cas d'estar conforme, pot acceptar-la mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d'una casella que es disposa a aquest efecte.

En el cas que l'interessat no facilite les citades dades o aquests siguen erronis o inexactes, no podrem atendre la seua sol·licitud, resultant impossible proporcionar-li la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis. Per tant, el responsable del tractament, COOPERARIVA AGRÍCOLA DE BÉTERA, COOP. V., quedarà exonerat de tota responsabilitat que poguera derivar-se de la no execució de l'encàrrec professional o de les conseqüències que es deriven d'aquestes informacions inexactes o errònies.

 

COMUNICACIÓ DE DADES

Amb caràcter general COOPERARIVA AGRÍCOLA DE BÉTERA, COOP. V., no comunicarà aquestes dades personals a tercers, amb l'excepció que la prestació d'un servei implique la necessitat d'una relació contractual amb un encarregat de tractament i això siga estrictament necessari per a gestionar i mantindre la relació entre l'usuari i l'esmentada empresa.

Això es farà només durant el temps imprescindible per a possibilitar l'execució del contracte per encàrrec, i en les mateixes condicions i amb les mateixes responsabilitats que se li exigeixen al responsable. Una vegada finalitzat l'encàrrec, l'encarregat del tractament retornarà al Responsable les dades personals i suprimirà qualsevol còpia de la qual dispose.

D'altra banda, només tindran dret a accedir a aquestes dades personals els tercers amb els quals COOPERARIVA AGRÍCOLA DE BÉTERA, COOP. V., tinga una obligació legal o contractual de facilitar-los, entre els quals s'inclouen, per exemple, el Defensor del Poble i Jutges i Tribunals interessats en els procediments relacionats amb les reclamacions presentades.

 

DRETS DELS INTERESSATS

L'usuari podrà exercitar en tot moment, en els termes establits en la legislació vigent, els drets d'accés, rectificació o supressió de dades, sol·licitar que es limite el tractament, oposar-se a aquest, sol·licitar la portabilitat de les seues dades, així com revocar el consentiment prestat, drets reconeguts en el citat Reglament (UE). L'exercici d'aquests drets pot realitzar-lo el propi usuari dirigint-se a COOPERARIVA AGRÍCOLA DE BÉTERA, COOP. V., en l'adreça de la seua seu social indicada anteriorment; a través de l'enviament d'un correu electrònic a la següent adreça info@coabe.es  o a l'adreça postal C/ Trinquet, 4 - 46117 Bétera (València)

Per a l'efectiu exercici d'aquests drets, l'usuari haurà d'acreditar la seua identitat facilitant el seu nom i cognoms, fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent que acredite la seua identitat, petició en la qual es concrete la sol·licitud, adreça a l'efecte de notificacions, i data i signatura del sol·licitant.

Així mateix, l'usuari podrà reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (Autoritat de Control competent en aquesta matèria), especialment quan no haja obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, mitjançant escrit dirigit a mateixa, C/Jorge Juan, Núm.  6, 28001 - Madrid, o a través de la web: https://www.agpd.es