La Cooperativa, Patrocinis

Agricultura de precisió

AGRICULTURA DE PRECISIÓN

L’agricultura de precisió és un model eficaç de gestió de terres que usa tecnologies de la informació i comunicació per a ser emprades en decisions associades a la producció de cultius.

La informatització de l’agricultura ens permet desenvolupar una tecnologia que estudie els factors que intervenen en els sistemes agraris per a obtindre un benefici en la producció de sòls. Els factors externs que intervenen en un agro-sistema són:

Clima: Determina el tipus de flora i fauna d’un ecosistema.

Fauna: L’alimentació dels animals sustenta l’equilibri de la biodiversitat.

Vegetació: Les plantes alimenten als animals i aquests dispersen les seues llavors.

Sòl: Les característiques del sòl nodreixen a les plantes i animals.

Aigua: El reg precís dels cultius.

La tecnologia i la digitalització de l’agricultura de precisió estan sent una revolució agrícola; simplificant i facilitant les accions en el camp, l’adquisició de dades, el tractament de la informació i la presa de decisions sobre els seus cultius.

Són nombroses les tècniques que estudien l’agricultura de precisió afavorint-nos en la cura absoluta de les nostres parcel·les i la cogestió dels cultius en col·laboració amb els socis perseguint el mateix objectiu que és la qualitat de la producció. Algunes tècniques d’agricultura de precisió són:

Teledetecció: És la ciència que comprén el conjunt de tècniques interpretatives que permeten adquirir a distància informacions qualitatives i quantitatives d’objectes sense entrar en contacte amb ells.

La informació s’obté de la radiació d’energia electromagnètica procedent del sol, emesa per la terra, la vegetació o generada per instruments. Les característiques dels objectes s’identifiquen per la interacció entre l’objecte i l’energia electromagnètica.

Mapes de producció: Sistemes que representen d’una forma contínua la producció sobre cada fracció de superfície del sòl de la finca. Mètode de gran utilitat ja que ens indica la següent informació:

  • La potencialitat del sòl i eficiència de les pràctiques culturals.
  • La influència dels factors productius i les accions a realitzar.
  • Altres variables com la qualitat de la collita i la sanitat del cultiu.

Actualment, COABE compta amb dues tècniques d’agricultura de precisió. Hem apostat per una gestió eficient i sense desaprofitaments. Aquest tipus de mètodes ens permeten dur a terme una cura i control exacte de les nostres parcel·les:

Sistemes d’Informació geogràfica (SIG): Conjunt de mètodes, eines i dades que estan dissenyats per a capturar, emmagatzemar, analitzar, transformar i presentar tota la informació geogràfica i atributs.

Visualnacert: Aplicació que utilitza drons per a oferir una visió global i gràfica dels seus cultius. De manera fàcil i ràpida, podem analitzar les dades dels cultius gràcies a l’App. Poden així saber què fan bé i què poden millorar.

Mitjançant un sistema de mapes interactius personalitzats, l’app optimitza l’execució de les tasques de camp. Per tant, millora l’eficiència i augmenta la productivitat dels negocis agraris. Inclou el quadern de camp, genera ordres de tractaments de fitosanitaris i fertilitzants.

Incentivem a la població agrícola a formar-se en aquestes noves tècniques d’agricultura de precisió per a millorar la qualitat dels nostres productes i, per tant, la liquidació dels socis. Apostem per un futur agrícola digitalitzat i especialitzat.

Entrades relacionades